Artikelindex

 

Terugbetaling van onkosten:

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, vragen wij :

ZELF ONKOSTENNOTA'S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN.

De onkostennota's aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest "tussenkomst" te laten invullen (enkel op naam van speler)

Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Johnny De Mol:

a. Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.

b. De onkostennota's voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet, bv. apothekerskosten.

c. Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit: volledige staat van onkosten door u ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken.

d. Gelieve de aangifte zo volledig mogelijk in te vullen en te voorzien van een kleefbriefje mutualiteit !

Indien kinesitherapie nodig is en niet onmiddellijk vermeld staat op het aangifteformulier ongeval, moet er bij monde van een doktersvoorschrift eerst toelating gevraagd worden aan de KBVB vooraleer de beurten kunnen starten. Anders is er geen terugbetaling mogelijk!

Dus onmiddellijk voorschrift aanvragen en bijvoegen om de toelating aan te vragen!

De terugbetalingen zullen gebeuren op de rekening die u heeft opgegeven.