Artikelindex

 

PROCEDURE IN VERBAND MET SPORTONGEVALLEN - AANGIFTE

De spelers van KFC Edeboys zijn verzekerd bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

Er gebeurt een sportongeval of je loopt een kwetsuur op waardoor er een medische tussenkomst vereist is. Wat doe je ?


 

Optie 1: Het is NIET noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter moet. (bv. spierscheur, verrekking, ..)

In dit geval zal de speler zich, de dag zelf of de dag nadien, op eigen initiatief aanbieden bij een dokter van zijn keuze.

Zorg ervoor dat je steeds het medisch getuigschrift (achterkant Ongevalsaangifte), laat invullen en tijdig terugbezorgt aan GC, Johnny De Mol. De aangifte moet binnen de 21 dagen ingediend worden bij de K.B.V.B.

Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld worden en samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan GC, Johnny De Mol.


 

Optie 2: ONMIDDELLIJKE medische bijstand is noodzakelijk. (bv. zware kwetsuur tijdens training of wedstrijd)

De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het medisch getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer.

Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk bij Johnny De Mol binnen gebracht worden, omdat de aangifte binnen de 21 dagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.

Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten. Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde medisch getuigschrift. (Wanneer men via de spoedopname gaat, gelieve daar te vragen om behandeld te worden door iemand van orthopedie)

Belangrijk is :

Het is NIET toegestaan aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld. Dit wegens het risico van weigering van tegemoetkoming door het F.S.F. bij een volgend ongeval. De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting aan de sportactiviteiten.


 

Terugbetaling van onkosten:

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, vragen wij :

ZELF ONKOSTENNOTA'S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN.

De onkostennota's aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest "tussenkomst" te laten invullen (enkel op naam van speler)

Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Johnny De Mol:

a. Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.

b. De onkostennota's voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet, bv. apothekerskosten.

c. Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit: volledige staat van onkosten door u ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken.

d. Gelieve de aangifte zo volledig mogelijk in te vullen en te voorzien van een kleefbriefje mutualiteit !

Indien kinesitherapie nodig is en niet onmiddellijk vermeld staat op het aangifteformulier ongeval, moet er bij monde van een doktersvoorschrift eerst toelating gevraagd worden aan de KBVB vooraleer de beurten kunnen starten. Anders is er geen terugbetaling mogelijk!

Dus onmiddellijk voorschrift aanvragen en bijvoegen om de toelating aan te vragen!

De terugbetalingen zullen gebeuren op de rekening die u heeft opgegeven.


 

Documenten: 

Christelijke Mutualiteit Liberale Mutualiteit Neutrale Mutualiteit 

 AttestCM

Liberale mutualiteit  Neutrale mutualiteit
 Partena Sport doc. Socialistische Mutualiteit Ongevallen formulier
 Partenasportdocument  socialistischemutualiteit ongevallenformulierblamco